Disclaimer

TOEPASSELIJKHEID

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van de website groningerkerken.nl en gebruik van de daarop te raadplegen informatie en worden in verband met dit gebruik en deze raadpleging geacht telkens stilzwijgend te zijn aanvaard door iedere bezoeker. Stichting Oude Groninger Kerken kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder vooraankondiging aanpassen of wijzigen.

 

EIGENDOMS- EN GEBRUIKERSRECHTEN

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website, waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Teksten en foto’s mogen alleen worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt met voorafgaande toestemming van Stichting Oude Groninger Kerken.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website groningerkerken.nl.en alle sub-kerkensites is samengesteld met de grootste zorg. Het kan echter nog steeds mogelijk zijn dat verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aanwezig is. Stichting Oude Groninger Kerken is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door groningerkerken.nl of anderszins langs elektronische weg. Stichting Oude Groninger Kerken aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Groningen, september 2014